top of page
Search
  • Writer's pictureBart Leeman

De gascentrale - kort beschreven

Updated: Sep 14, 2021

Electrabel wenst een nieuwe gascentrale te bouwen en uit te baten op hun site gelegen te Vilvoorde (Jan Frans Willemsstraat 200).


Deze nieuwe STEG-centrale (Stoom- En Gascentrale) zal een vermogen hebben van maar liefst 875 MWe en zal bij ingebruikname de bestaande STEG-centrale vervangen. De huidige gascentrale is uitsluitend werkzaam als piekinstallatie met een beperkt vermogen van 255 MWe. De plannen voorzien dus in een centrale die meer dan 3x zo groot zal zijn dan de bestaande centrale.


Deze gascentrale betekent een waanzinnige CO2-uitstoot (2.4 mio ton / jaar). De keuze voor een STEG-centrale maakt het onmogelijk om de opvang van CO2 op korte termijn te realiseren omdat de EGR (Enhance Gas Recovery) onvoldoende is ontwikkeld.

Bron: MER (Uitgave: April 2021, Revisie 3.0) p.IV.1.


De komst van de nieuwe gascentrale betekent tevens de uitstoot van verschillende giftige stoffen die de leefbaarheid van de omgeving verder onder druk zetten.


Volgens het lopende mileuonderzoek bedragen de te verwachten emissies:


- Zwaveldioide (SO2) : 11 ton / jaar

- Stikstofoxide (NOX): 1.071 ton / jaar

- Ammoniak (NH3): 357 ton / jaar


Verder meldt Electrabel dat het project enkel gerealiseerd wordt indien ze subsidies verkrijgen van de Federale overheid in het kader van de CRM-capaciteitsveiling.

280 views0 comments
bottom of page