NIEUWS

De inwoners werken hier niet aan mee 

Search

Updated: Sep 14, 2021

Electrabel wenst een nieuwe gascentrale te bouwen en uit te baten op hun site gelegen te Vilvoorde (Jan Frans Willemsstraat 200).


Deze nieuwe STEG-centrale (Stoom- En Gascentrale) zal een vermogen hebben van maar liefst 875 MWe en zal bij ingebruikname de bestaande STEG-centrale vervangen. De huidige gascentrale is uitsluitend werkzaam als piekinstallatie met een beperkt vermogen van 255 MWe. De plannen voorzien dus in een centrale die meer dan 3x zo groot zal zijn dan de bestaande centrale.


Deze gascentrale betekent een waanzinnige CO2-uitstoot (2.4 mio ton / jaar). De keuze voor een STEG-centrale maakt het onmogelijk om de opvang van CO2 op korte termijn te realiseren omdat de EGR (Enhance Gas Recovery) onvoldoende is ontwikkeld.

Bron: MER (Uitgave: April 2021, Revisie 3.0) p.IV.1.


De komst van de nieuwe gascentrale betekent tevens de uitstoot van verschillende giftige stoffen die de leefbaarheid van de omgeving verder onder druk zetten.


Volgens het lopende mileuonderzoek bedragen de te verwachten emissies:


- Zwaveldioide (SO2) : 11 ton / jaar

- Stikstofoxide (NOX): 1.071 ton / jaar

- Ammoniak (NH3): 357 ton / jaar


Verder meldt Electrabel dat het project enkel gerealiseerd wordt indien ze subsidies verkrijgen van de Federale overheid in het kader van de CRM-capaciteitsveiling.

151 views0 comments

Updated: May 12, 2021De geplande gascentrale stoot een enorme hoeveelheid broeikasgassen uit. In de vergunningsaanvraag wordt deze geschat op 2,4 Mton CO2eq/jaar bij 8700 draaiuren. Het is onverantwoord om vandaag subsidies te geven voor de verbranding van aardgas.


Ondanks het voornemen van de Stad Vilvoorde om haar CO2 uitstoot tegen 2030 met 40% terug te dringen, overweegt zij een positief advies te verlenen voor de bouw van een nieuwe gascentrale op haar grondgebied.


Wij vragen de Stad Vilvoorde om een negatief advies te geven op de omgevingsvergunning en minstens deze voorwaardelijk te stellen van een verplichte CO2 afvang op de site in Vilvoorde.


22 views0 comments

Updated: May 19, 2021De optelsom van het verkeer en de activiteiten in de regio is nu reeds zwaar op het vlak van uitstoot en vervuiling.


Temeer zal ook het vergunde project "Broeklin" een verdere impact hebben op de omgeving. Met deze stijging van de luchtverontreiniging werd geen rekening gehouden bij de evaluatie van de nieuwe Gascentrale te Vilvoorde.


De verdere achteruitgang van de luchtkwaliteit door de komst van de GIGA Gascentrale heeft directe gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden en voor de natuur. Dit is onaanvaardbaar voor de inwoners van de gemeenten Grimbergen, Vilvoorde en Zemst.


Volgens het milieueffectenrapport zal de gemeente Hofstade het meeste hinder ondervinden van de uitstoot van de nieuwe gascentrale. Dit komt bovenop de reeds hoge NO2 concentraties vandaag.


Engie-Electrabel wilde alvast niet ingaan op de vraag om bijkomende milderende maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen. Ook wenst ze niet in te gaan op de vraag om financiële compensaties te voorzien voor inwoners van Hofstade die in de komende jaren te maken zullen krijgen met aandoeningen zoals chronische bronchites en astma.


Teken vandaag nog de petitie van "Geen Nieuwe Gascentrale in Vilvoorde"

459 views0 comments